Today's Birthdays December 17

1245

Kikuchi Takefusa 773 years

Today, Kikuchi Takefusa is 773 years old

Constance of Béarn 773 years

Today, Constance of Béarn is 773 years old

Nichirō 773 years

Today, Nichirō is 773 years old

Li Kan (painter) 773 years

Today, Li Kan (painter) is 773 years old

Bernhard I of Werle 773 years

Today, Bernhard I of Werle is 773 years old

Robert Winchelsey 773 years

Today, Robert Winchelsey is 773 years old

Philip III of France 773 years

Today, Philip III of France is 773 years old

Ralph Crepyn 0 years

Today, Ralph Crepyn is 0 years old

Araniko 773 years

Today, Araniko is 773 years old

Anselm of Meissen 773 years

Today, Anselm of Meissen is 773 years old

Arvid Gustavsson Sparre 773 years

Today, Arvid Gustavsson Sparre is 773 years old

John I of Werle 773 years

Today, John I of Werle is 773 years old

Edmund Crouchback 773 years

Today, Edmund Crouchback is 773 years old

Lamba Doria 773 years

Today, Lamba Doria is 773 years old

Kunigunda of Halych 773 years

Today, Kunigunda of Halych is 773 years old

Simon II of Clermont-Nesle (bishop) 773 years

Today, Simon II of Clermont-Nesle (bishop) is 773 years old

Roger of Lauria 773 years

Today, Roger of Lauria is 773 years old

Peire Autier 773 years

Today, Peire Autier is 773 years old

Fujiwara no Saneko 773 years

Today, Fujiwara no Saneko is 773 years old

Fujiwara no Kishi 773 years

Today, Fujiwara no Kishi is 773 years old

Yahballaha III 773 years

Today, Yahballaha III is 773 years old

Ma Duanlin 773 years

Today, Ma Duanlin is 773 years old

Thomas de Clare Lord of Thomond 773 years

Today, Thomas de Clare Lord of Thomond is 773 years old

Home