Today's Birthdays October 22

1302

John V Margrave of Brandenburg-Salzwedel 716 years

Today, John V Margrave of Brandenburg-Salzwedel is 716 years old

Fang Congyi 716 years

Today, Fang Congyi is 716 years old

Tai Situ Changchub Gyaltsen 716 years

Today, Tai Situ Changchub Gyaltsen is 716 years old

Otto I Margrave of Hachberg-Sausenberg 716 years

Today, Otto I Margrave of Hachberg-Sausenberg is 716 years old

Azzone Visconti 715 years

Today, Azzone Visconti is 715 years old

Konoe Tsunetada 716 years

Today, Konoe Tsunetada is 716 years old

Shihabuddeen Ahmed Koya Shaliyathi 716 years

Today, Shihabuddeen Ahmed Koya Shaliyathi is 716 years old

Domhnall II Earl of Mar 716 years

Today, Domhnall II Earl of Mar is 716 years old

Home