Today's Birthdays March 21

1901

Ľudo Ondrejov 117 years

Today, Ľudo Ondrejov is 117 years old

İsmet Uluğ 118 years

Today, İsmet Uluğ is 118 years old

Ġużè Galea 118 years

Today, Ġużè Galea is 118 years old

Øyvinn Øi 117 years

Today, Øyvinn Øi is 117 years old

Ørnulv Ødegård 117 years

Today, Ørnulv Ødegård is 117 years old

Ørnulf Egge 118 years

Today, Ørnulf Egge is 118 years old

Ödön von Horváth 117 years

Today, Ödön von Horváth is 117 years old

Óscar Diego Gestido 117 years

Today, Óscar Diego Gestido is 117 years old

Ñico Saquito 118 years

Today, Ñico Saquito is 118 years old

Étienne Piquiral 117 years

Today, Étienne Piquiral is 117 years old

Étienne Hirsch 118 years

Today, Étienne Hirsch is 118 years old

Émile Pouvroux 118 years

Today, Émile Pouvroux is 118 years old

Émile Hugues 117 years

Today, Émile Hugues is 117 years old

Émery Fleury 118 years

Today, Émery Fleury is 118 years old

Édouard Crut 117 years

Today, Édouard Crut is 117 years old

Édouard Écuyer de le Court 117 years

Today, Édouard Écuyer de le Court is 117 years old

Åke Borg 117 years

Today, Åke Borg is 117 years old

Ángel Carvajal Bernal 118 years

Today, Ángel Carvajal Bernal is 118 years old

Álvaro Ribeiro 117 years

Today, Álvaro Ribeiro is 117 years old

Kindred McLeary 117 years

Today, Kindred McLeary is 117 years old

Kim Peacock 117 years

Today, Kim Peacock is 117 years old

Khan Shushinski 117 years

Today, Khan Shushinski is 117 years old

Khair Mohammed Khan 118 years

Today, Khair Mohammed Khan is 118 years old

Home