Today's Birthdays March 17

1901

Ľudo Ondrejov 116 years

Today, Ľudo Ondrejov is 116 years old

İsmet Uluğ 117 years

Today, İsmet Uluğ is 117 years old

Ġużè Galea 117 years

Today, Ġużè Galea is 117 years old

Øyvinn Øi 116 years

Today, Øyvinn Øi is 116 years old

Ørnulv Ødegård 116 years

Today, Ørnulv Ødegård is 116 years old

Ørnulf Egge 117 years

Today, Ørnulf Egge is 117 years old

Ödön von Horváth 116 years

Today, Ödön von Horváth is 116 years old

Óscar Diego Gestido 116 years

Today, Óscar Diego Gestido is 116 years old

Ñico Saquito 117 years

Today, Ñico Saquito is 117 years old

Étienne Piquiral 116 years

Today, Étienne Piquiral is 116 years old

Étienne Hirsch 117 years

Today, Étienne Hirsch is 117 years old

Émile Pouvroux 117 years

Today, Émile Pouvroux is 117 years old

Émile Hugues 116 years

Today, Émile Hugues is 116 years old

Émery Fleury 117 years

Today, Émery Fleury is 117 years old

Édouard Crut 116 years

Today, Édouard Crut is 116 years old

Édouard Écuyer de le Court 116 years

Today, Édouard Écuyer de le Court is 116 years old

Åke Borg 116 years

Today, Åke Borg is 116 years old

Ángel Carvajal Bernal 117 years

Today, Ángel Carvajal Bernal is 117 years old

Álvaro Ribeiro 116 years

Today, Álvaro Ribeiro is 116 years old

Kindred McLeary 116 years

Today, Kindred McLeary is 116 years old

Kim Peacock 116 years

Today, Kim Peacock is 116 years old

Khan Shushinski 116 years

Today, Khan Shushinski is 116 years old

Khair Mohammed Khan 117 years

Today, Khair Mohammed Khan is 117 years old

Home