Today's Birthdays October 23

698

Abe no Nakamaro 1320 years

Today, Abe no Nakamaro is 1320 years old

Wang Changling 1320 years

Today, Wang Changling is 1320 years old

Osana 1320 years

Today, Osana is 1320 years old

Home