Today's Birthdays March 22

880

Sathatha Sri Vaishnava 1139 years

Today, Sathatha Sri Vaishnava is 1139 years old

Hywel Dda 1139 years

Today, Hywel Dda is 1139 years old

Bernard the Dane 1139 years

Today, Bernard the Dane is 1139 years old

Nammalvar 1139 years

Today, Nammalvar is 1139 years old

Béatrice of Vermandois 1139 years

Today, Béatrice of Vermandois is 1139 years old

Lambert II of Spoleto 1139 years

Today, Lambert II of Spoleto is 1139 years old

Vaṭeśvara 1139 years

Today, Vaṭeśvara is 1139 years old

Rudolph II of Burgundy 0 years

Today, Rudolph II of Burgundy is 0 years old

Gagik I of Vaspurakan 1139 years

Today, Gagik I of Vaspurakan is 1139 years old

Fujiwara no Tadahira 1139 years

Today, Fujiwara no Tadahira is 1139 years old

Zoltán of Hungary 1139 years

Today, Zoltán of Hungary is 1139 years old

Home