Today's Birthdays March 22

967

Khottiga Amoghavarsha 0 years

Today, Khottiga Amoghavarsha is 0 years old

Abū-Sa'īd Abul-Khayr 1052 years

Today, Abū-Sa'īd Abul-Khayr is 1052 years old

Lin Bu 1052 years

Today, Lin Bu is 1052 years old

Walter of Speyer 0 years

Today, Walter of Speyer is 0 years old

Bolesław I Chrobry 1052 years

Today, Bolesław I Chrobry is 1052 years old

Badi' al-Zaman al-Hamadani 1052 years

Today, Badi' al-Zaman al-Hamadani is 1052 years old

Vahram Pahlavouni 1052 years

Today, Vahram Pahlavouni is 1052 years old

Gothelo I Duke of Lorraine 0 years

Today, Gothelo I Duke of Lorraine is 0 years old

Emperor Kazan 1052 years

Today, Emperor Kazan is 1052 years old

Home