Today's Birthdays March 19

969

William V Duke of Aquitaine 0 years

Today, William V Duke of Aquitaine is 0 years old

Hilal al-Sabi' 1050 years

Today, Hilal al-Sabi' is 1050 years old

Nathar Shah 1050 years

Today, Nathar Shah is 1050 years old

Judith of Hungary 1050 years

Today, Judith of Hungary is 1050 years old

Hai Gaon 1050 years

Today, Hai Gaon is 1050 years old

Home